دسته: صنایع نظامی

موشک شهید حاج قاسم؛ جدیدترین موشک دنیا ۰

موشک شهید حاج قاسم؛ جدیدترین موشک دنیا

موشک شهید حاج قاسم؛ جدیدترین موشک دنیا به شمار می آید. این موشک ساخت ایران در واقع دوربردترین نوع از انواع موشک های دوربرد جهان است.

ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی و معرفی آن ۰

ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی و معرفی آن

ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی از تجهیزات مدرن در ناوگان دریایی ایران است. این شناور سنگین می تواند انواع ادوات جنگی را حمل و عملیاتی سازد.