دسته: شیمی

شیمی آلی چیست ۰

شیمی آلی چیست ؟

شیمی آلی زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می‌دهند، هیدروژنمی‌باشد. در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی...