کشف جرمی در فضا که به جای ستاره شدن به سیاره تبدیل شد

کشف جرمی در فضا که به جای ستاره شدن به سیاره تبدیل شد
کشف جرمی در فضا که به جای ستاره شدن به سیاره تبدیل شد

به تازگی دانشمندان خبر از کشف جرم عظیمی در فضا دادند که به جای تبدیل شدن ستاره به سیاره تبدیل شده و علم شکل گیری سیاره های فراخورشیدی را با شگفتی رو به رو کرد.

کشف جرمی در فضا که به جای ستاره شدن به سیاره تبدیل شد، تشکیل ستاره یا سیاره ساده است و در جایی خلق می شوند که ماده زیادی در اطرافشان باشد. در حالی که ماده اولیه یک ستاره ابر پراکنده از گاز ممکن است باشد، اما توزیع گاز چندان به صورت یکنواخت صورت نمی گیرد. با گذر زمان کشش گرانشی در مناطقی دارای مواد بیشتر موجب شده تا مواد بیشتری را درون خود بکشد و نهایتا ماده کافی تشکیل ستاره فراهم می شود.

در بیشتر موارد حالتی رخ می دهد که در آن فراتر از یک منطقه ماده تشکیل شده وجود دارد. در سوی دیگر نیز یک منطقه متراکم از ماده قابلیت تقسیم به دو بخش را دارد. سیارات هم با وجود داشتن بیشتر چگالی ماده تشکیل می شوند. آنها با قرص موادی که از یک ستاره در حال تشکیل تغذیه می کنند، ساخته می شوند.

کشف جرمی عجیب در منظومه

کشف جرمی در فضا که به جای ستاره شدن به سیاره تبدیل شد

شاید چنین روندی به صورت کلی ایده آل باشد اما چند مشکل دارد. یکی از آنها عدم وجود تمایز بین ستاره های کوچکی چون کوتوله های قهوه ای یا ستاره های بزرگ مانند ابر مشتری وجود ندارد. در این بین تعداد محدودی از سیاره های قابل مشاهده در فاصله دور از ستاره میزبان خود به چرخش درمی آیند. همان جایی که مواد زیادی برای شکل گیری آنها وجود ندارد.

به تازگی اخترشناسان از یک ابر مشتری تصویربرداری داشتند که با فاصله دور از ستاره مرکزی در حال گردش بود. طبق تصویربرداری صورت گرفته، این سیاره فراخورشیدی طبق فرآیند مشابهی جهت تشکیل ستاره به یک سیاره تبدیل شد. این در حالی بود که انتظار می رفت طبق فرآیند غول های گازی چون مشتری.

در هر صورت باید منتظر ماند تا داده های بیشتری در اختیار قرار گیرد.

منبع:

مطالب مرتبط

>